Hónapok óta nem látott fordulat: Megszólalt Balog Zoltán utódja, és rögtön meglepetést okozott

A ped0filbotrányban érintett Balog püspök ezt (sem) merte kimondani.

Megírtuk, hogy Steinbach József püspököt választotta a Magyarországi Református Egyház Zsinata lelkészi elnökének. A poszt korábban Balog Zoltáné volt.

Eljárást kezdeményeztek Balog püspök ellen

Mint ismert, nyílt levelet írt 10 elkötelezett református, akik hívőtársaik nevében sürgetik Balog Zoltán távozását. Mint kifejtették, eljárást kezdeményeznek a Zsinati Bíróságnál Baloggal szemben és követelik leváltását.

A délelőtti zárt zsinati ülés után Steinbach József nyilatkozott a sajtónak. Az új lelkészi elnök a beszámoló szerint hangsúlyozta, hogy:

„a megrendülés időszaka után, feltámadott Urunkban bízva, az Ő szavára figyelve, egységben, hitben és reménységben szeretnénk szolgálni”.

Balog Zoltán püspöki tisztsége is terítékre került

Nyilatkozatát megelőzően Somorjai Balázs, a Magyarországi Református Egyház kommunikációs igazgatója felhívta a sajtó megjelent képviselőinek a figyelmét, hogy

Balog Zoltán dunamelléki püspöki tisztsége egyházkerületi hatáskör.

Emellett közölte: korábban az Elnökségi Tanács Pásztor Dánielt javasolta a zsinati lelkészi elnöki pozícióra, ám a tiszáninneni püspök az ezzel járó munkaterheket nem tudta vállalni.

„Alázattal, hittel, reménységgel, Jézus Krisztus ügye, és a református anyaszentegyházunk iránt elhívott szeretettel álltam meg ma délelőtt a Zsinati tagok előtt, és állok most a szélesebb nyilvánosság elé. Zsinatunk tagjai úgy döntöttek, hogy a következő két és fél évben engem bíznak meg a lelkészi elnöki feladatokkal. Nem készültem erre a szolgálatra.

Isten megtartó kegyelmében bízva, szeretett egyházunkért vállaltam el a jelölést”

– mondta sajtónyilatkozatát megkezdve Steinbach József püspök.

Steinbach József bocsánatot kért Balog Zoltán helyett is

Az egyházi vezető kiemelte:

„az Urat kérem, hogy tegyen alkalmassá, hiszen új megbízatásommal még több szolgálatról és felelősségről van szó, amelyre tekintve csak megrendülni lehet. Püspöki szolgálatom ideje alatt, pásztori lelkülettel igyekeztem odafigyelni a rám bízottakra. Személyesen hálát adok Istennek, hogy mindenkor, minden nyomorúságom és gyarlóságom ellenére adott erőt odaadóan szolgálni. A konfliktusok között is vallom a krisztusi szelídség erejét.”

Hangsúlyozta továbbá:

„Zsinatunk közösségében is bűnbánatot tartottunk, holnap úrvacsorai közösségben leszünk együtt.

Szeretnénk bocsánatot kérni mindazoktól, akiket megbántottunk, akik csalódtak bennünk.

Azért imádkozunk és cselekszünk, hogy Isten fordítsa javunkra a megpróbáltatásokat, újítson meg bennünket.”

Fontos kérdésként jelölte meg, hogy „miként vehet részt az egyház a közéletben úgy, hogy hiteles és egyetemes örömhírt hirdető, lelkigondozói, tanítói és prófétai szolgálata ne sérüljön; miként tud az egyház békességet teremteni és hidakat építeni, krisztusi szeretettel fordulva minden ember felé.”

„Azok felé is, akik teljesen mást gondolnak, mint mi”

– tette hozzá.

„Szeretnénk megnyugodni, elcsendesedni, és megtisztulva megújulni abban a küldetésben, amit az élő Isten, az életet kiteljesítő örömhíre által bízott ránk; valamint szeretnénk hűséggel folytatni azokat a szolgálatokat, amelyeket évszázadok óta áldásosan végzünk”

– mondta.

Rögzítette: elfogadhatatlan a bántalmazás

Arra kérte a közvéleményt:

„tekintsenek arra, hogy a Magyarországi Református Egyházban, és szélesebb közösségünkben, a Magyar Református Egyházban egységgel és alázattal mindent megtettünk és megteszünk azért, hogy a nehéz helyzetben lévők, bántalmazottak, rászorulók ügyét a Jézus Krisztustól tanult szeretettel hordozzuk. Miként azt püspöktársaimmal, valamint a főgondnokainkkal együtt – akik itt állnak – már korábban is hangsúlyoztuk:

»Gondoskodó szeretettel fordulunk azon gyermekek felé, akik gyülekezeteinkben, óvodáinkban, iskoláinkban nevelkednek, Bethesda kórházunkban gyógyulnak, és akik a hátrányos helyzetűeknek létrehozott Bárka táborainkban találkoznak az élet örömeivel, Isten szeretetével.

Az ő életük megóvása és gazdagítása, sebeik gyógyítása mindannyiunk szent kötelessége.«”

Kijelentette:

„Egyházunkban, és azon kívül is, eddig is, és ezután is

elfogadhatatlan bármiféle bántalmazás!

Gondoljunk tehát az általunk végzett, örömhírt hirdető, közösségeket teremtő, lelkigondozói, oktató-nevelői és diakóniai szolgálatainkra! Továbbra is eleven maradt a Kárpát-medencei Magyar Református Egyház szolgálata. Az ukrajnai háború kitörése óta közel 345.000 fő számára nyújtottunk valamilyen segítséget – határon innen és túl.

Az emberi segítségnyújtás mellett, továbbra is imádságainkban hordozzuk szeretett kárpátaljai református magyar testvéreinket a próbatételek idején. Békességért könyörgünk, azokra gondolva, akik szerte a világon konkrét háborútól szenvednek.”

Végül kifejtette:

„A megrendülés időszaka után, feltámadott Urunkban bízva, az Ő szavára figyelve, egységben, hitben és reménységben szeretnénk szolgálni. Az egyház bántható, visszaverhető, olykor kihaltnak látszik, de Isten szeretete mindenkor munkál. Jézus Krisztus ügye örök reménységgel teljes ügy, mindenkor.”

(reformatus.hu nyomán)

Kapcsolódó:

Vége a várakozásnak: Elfoglalták a ped0filbotrányban vastagon érintett Balog Zoltán székét

Felforrt a levegő Balog Zoltán körül: Bíróságra mennek a hívők a püspök szégyenletes tette miatt

Valódi Hírek