1. Adatkezelő

Western Light s.r.o.
Hlavná u. 22
94301 Štúrovo
Slovensko

[email protected]

2. Az adatkezelést meghatározó jogszabály(ok):

a. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR)

b. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény (a továbbiakban: Infotv.)

3. Az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre

Az adatkezelés célja, hogy kapcsolatot tudjunk tartani a Nyugati Fény hírei iránt érdeklődő olvasóinkkal.

A kezelt adatok köre arra terjed ki, amiket a velünk kapcsolatba lévő olvasóink megadnak a Messenger-csatornánkon keresztül – vagy saját maguk adatbevitellel vagy a Facebook Inc.-n keresztül.

A Facebook-tól átvett adat a kapcsolatba lépő olvasó neve és egyedi Facebook azonosítója, ami a neki való üzenetküldéshez szükséges. Lehetséges további adat, hogy a velünk Messengeren kapcsolatban lévő olvasó milyen témák iránt érdeklődött a Nyugati Fény Facebook-oldalán.

A velünk kapcsolatba kerülő személy által megadott további adat lehet elsődlegesen további elérhetőségi adat (pl.: e-mail cím, telefonszám, lakcím stb.), de ezen túl kiterjedhet arra is, hogy a velünk folytatott Messenger kommunikáció során milyen témákban, milyen területekkel kapcsolatban mutatott érdeklődést.

4. Az adatkezelés jogalapja

Az adatok kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul.

5. Az adatkezelés időtartama

Az adatokat visszavonásig kezeljük. A hozzájárulás visszavonására lehetőség van e-mailben és a Messenger csatorna menüjén keresztül is.

6. Adattovábbítás

A személyes adatokat az EGT területén kívülre nem továbbítjuk. Harmadik félnek nem adjuk át az adatokat (kivéve a technikai adatfeldolgozót). Semmilyen kereskedelmi célra nem használjuk fel az adatokat.

7. Adatbiztonsági intézkedések

Miután az érdeklődő hozzájárult az adatai kezeléséhez, az adatai tárolásáért a technikai adatfeldolgozó felel. Ha az ügyfél aktívan hozzájárul külön beleegyezéssel az email címének, vagy a telefonszámának kezeléséhez, akkor ez az adat is tárolásra kerül.

Minden további információ, amelyet az érdeklődő aktívan kifejez az interakciók során, szintén tárolásra kerül. Az adatkezelő által kezelt Facebook-oldalakon tett interakciók szintén rögzítésre kerülnek.

A technikai adatfeldolgozó biztosítja az adatok tárolásához szükséges szervereket és infrastruktúrát, melyek az EGT területén belül találhatók, valamint gondoskodik arról, hogy megvédje a kezelt személyes adatokat a jogosulatlan hozzáféréstől vagy azok jogosulatlan megváltoztatásától.

8. Az adatkezeléshez kapcsolódó jogok

A tájékoztatás kéréséhez való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet arról, hogy milyen személyes adatait kezeljük.

A helyesbítéshez való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy módosítsuk valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét vagy postai elérhetőségét).

A törléshez való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti a személyes adatainak a törlését.